top of page

Euroopan Yleisen Tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Henkilötietorekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä
Bilebändi HighLights osk
Perkiönkatu 51
33900 Tampere
Y-tunnus: 27675585

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Tommi Åman, p. 0400 386645, tommi@highlights.fi

Rekisterin nimi
Bilebändi HighLights osuuskunnan asiakastietorekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilö on tilannut osuuskunnan palveluita tai pyytänyt tarjouksen osuuskunnan palveluista.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on asiakkaiden tietojen arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Lisäksi tietoja käytetään asiakkaan tilaamien palveluiden toimittamiseen ja laskuttamiseen. Rekisteriä käytetään myös asiakkaiden tilaamien palveluiden muistiona. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja Euroopan unionin Yleisen tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

Tietoja käsitellään yksinomaan Bilebändi HighLightsin ja asiakkaan välisen asiakassuhteen ylläpitämiseen. Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilötietorekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Postiosoite
Tietoja asiakkaan tilaamista palveluista: Milloin ja mitä palveluita on ostettu.
Muistiinpanoja asiakassuhteeseen liittyen

Tietojen luovutus
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Bilebändi HighLightsin käytössä, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, pois lukien perintään ja laskutukseen liittyvät asiat sekä lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

 

Rekisteröidyllä on oikeus nähdä ja tarkistaa kaikki henkilötietonsa ja hänen asiakassuhdettaan koskevat rekisteritiedot sekä pyynnöstä saada ne kirjallisena ja maksuttomina kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tehdään rekisteristä vastaavalle henkilölle joko henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muutoin varmennetulla asiakirjalla. Rekisterinpitäjä korjaa havaitut virheellisyydet normaalina ylläpitomenettelynä. Rekisteröidyllä on oikeus esittää korjausvaatimus, jolloin korjaus tietoihin tehdään ilman aiheetonta viivästystä. Rekisteröidyn henkilötiedot hävitetään rekisteristä tämän pyynnöstä elleivät lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. (Henkilötietolaki 523/1999)

 

Rekisterin suojaus
Rekisteriin on rajoitettu pääsy ainoastaan Bilebändi HighLights osk:n työntekijöillä ja osakkailla. Rekisterin käyttäminen edellyttää Bilebändi HighLightsin käyttäjätunnuksia. Rekisteri sijaitsee Googlen salasanasuojatulla palvelimella. Rekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelusuhteen päättymisen jälkeen.

bottom of page